Regulamin Sklepu Internetowego Profi Parkiet

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Profi Parkiet zwanym dalej „Sklepem”, prowadzonym przez Sprzedającego.
 2. Określone w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin;
  2. Sprzedający – „Profi–Parkiet” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiertnicza 92, 02-952 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy  dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy – Rejestrowy, pod numerem KRS: 0000185815, posiadający numer REGON: 010148798, NIP: 1180021227, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 50.000 złotych;
  3. Kupujący – podmiot, który złożył zamówienie zgodnie z Regulaminem;
  4. Konsument - Kupujący, będący osobą fizyczną, nabywający Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą, jak również osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  5. Strona Internetowa - strona prowadzona pod adresem: https://profiparkiet.net/
  6. Zamówienie - złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  7. Towar - każdy produkt, który jest opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej;
  8. Cena - pieniężna wartość produktu brutto wyrażona w polskich złotych (PLN) niezawierająca kosztów przesyłki, ustalana zgodnie z cennikiem obowiązującym u Sprzedającego w chwili potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedającego;
  9. Potwierdzenie Złożenia Zamówienia - informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie wpłynęło do Sprzedającego;
  10. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia - informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji, określająca rodzaj produktu, cenę, koszty przesyłki oraz przewidywaną datę realizacji wydania przedmiotu umowy, stanowiące potwierdzenie zawarcia umowy z Kupującym;
  11. Konto - konto określone unikalnym loginem oraz hasłem zakładane przez Kupującego w czasie rejestracji;
  12. Użytkownik – osoba fizyczna przekazująca swoje dane osobowe w związku z korzystaniem ze Sklepu.

 

§ 2. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 1. Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej można złożyć po uprzednim utworzeniu Konta Kupującego lub też bez utworzenia Konta.
 2. W celu założenia Konta Kupujący dokonuje rejestracji za pośrednictwem odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza rejestracyjnego Sprzedający przesyła Kupującemu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu, wiadomość potwierdzającą założenie konta oraz link do Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. W przypadku Kupujących dokonujących zakupów bez utworzenia Konta Sprzedający przesyła link do Regulaminu oraz Polityki Prywatności wraz z Potwierdzeniem Złożenia Zamówienia.
 5. W zamówieniu Kupujący dokonuje:

       a) wyboru zamawianych Towarów oraz specyfikacji usług dodatkowych,

       b) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

       c) wyboru sposobu płatności.

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest złożenie przez Kupującego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią oraz akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedający przesyła Kupującemu Potwierdzenie Złożenia Zamówienia. Z Potwierdzeniem Złożenia Zamówienia Kupujący, będący Konsumentem, otrzymuje dostęp do pouczenia o uprawnieniu do odstąpienia od umowy oraz formularz odstąpienia od umowy.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

§ 3. Zmiany w zamówieniach

 

 1. Zmiany w zamówieniu Kupujący może dokonywać do momentu przekazania Kupującemu Potwierdzenia Realizacji Zamówienia.
 2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sprzedającym pod adresem e-mailem:  sklep@profiparkiet.pl
 3. Wszelkie modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem będą uwzględniane tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na koncie Kupującego lub wskazanego w formularzu zamówienia, jeżeli Kupujący nie ma zarejestrowanego konta.

 

§ 4. Zawarcie umowy

 

 1. Zamieszczona na Stronie Internetowej informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 ustawy Kodeks Cywilny, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący otrzyma od Sprzedającego Potwierdzenie Realizacji Zamówienia.

 

 

§ 5. Płatności

 

 1. Sklep oferuje, według wyboru Kupującego, następujące sposoby płatności za zamawiane Towary:
  1. Płatności BLIK,
  2. karta płatnicza,
  3. przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
  4. gotówką przy odbiorze osobistym lub przy przesyłce „za pobraniem”
 2. Za termin zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 3. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia liczony będzie od dnia otrzymania płatności od Kupującego.

 

§ 6. Realizacja zamówienia

 

 1. Przy każdym Towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do przekazania przesyłki kurierowi. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego Zamówienia, a termin wysyłki określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji. W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie dochować orientacyjnego terminu przygotowania Towaru do wysyłki lub wykonania usługi, niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, który w takiej sytuacji może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 2. Przesyłka będzie wysyłana za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez Sprzedającego. Jeżeli Sprzedający w odniesieniu do Towaru będzie przewidywał możliwość odbioru własnego, Kupujący będzie mógł odebrać towar spod adresu: ul. Swojska 17,      03-887 Warszawa w godz. 8.00 – 16.00  mapa dojazdu
 3. Za datę zrealizowania Zamówienia uważa się datę nadania przesyłki przewoźnikowi lub przygotowanie Towaru do odbioru spod adresu, o którym mowa w punkcie 2.
 4. Kupujący wraz z zamówionym Towarem otrzymuje rachunek lub paragon w formie papierowej, chyba że wyrażona została zgoda na przekazanie tych dokumentów w formie elektronicznej.
 5. Przed przyjęciem przesyłki od przewoźnika Kupujący ma obowiązek zbadania zawartości przesyłki. W sytuacji, gdy przesyłka posiada uszkodzenia Kupujący winien ten fakt zgłosić bezpośrednio przewoźnikowi (sporządzić protokół szkody i przesłać go na adres Sklepu). 
 6. Sprzedawca zapewnia, iż Towary, których data przydatności do użycia jest ograniczona w czasie, będą miały termin przydatności do użycia nie krótszy niż 3 miesiące liczone od dnia przekazania Towaru do wysyłki przewoźnikowi lub od dnia wydania Towaru w przypadku odbioru osobistego.

 

§ 7. Koszty przesyłki

 

 1. Koszty przesyłki zamówionego Towaru ponosi Kupujący.
 2. Kwota kosztów przesyłki uzależniona jest od wartości oraz gabarytów i wagi zamówienia.
 3. Kwota kosztów przesyłki wyświetlana jest na bieżąco przy dokonywaniu oraz modyfikacji Zamówienia, a także jest wskazywana w Potwierdzeniu Złożenia Zamówienia, przy czym orientacyjne koszty przesyłki zawierają się w kwocie od 24,60 zł do 800,00 zł

 

 

 

§ 8. Możliwość odstąpienia od umowy

 

 1. Kupujący, będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru. Formularz odstąpienia jest dostępny na Stronie Internetowej, link do formularza zostaje wysłany Kupującemu wraz z Potwierdzeniem Złożenia Zamówienia.  Skorzystanie z przesłanego wzoru nie jest obowiązkowe. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolnej formie.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem, jest on zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

       3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem zobowiązany jest on do zwrotu Sprzedającemu Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

       4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem Sprzedający zwraca Kupującemu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu, cenę powiększoną o koszty wysyłki                 Towaru.  Sprzedający jest uprawniony wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.                 Zwrot  płatności nastąpi w ten sam sposób jaki został użyty przez Konsumenta podczas dokonywania płatności, chyba że Konsument wybrał inny sposób, który nie będzie powodował powstania dodatkowych kosztów po stronie Sprzedającego oraz Konsumenta.

 1. Zwracany Towar powinien być wysłany w oryginalnym opakowaniu, a nadto winien być zabezpieczony przed zniszczeniem. W przypadku Towarów wysyłanych na paletach, zwracany Towar winien być również przesłany na paletach. Do zwracanej przesyłki Kupujący powinien dołączyć dowód zakupu Towaru.
 2. W przypadku, gdy Sprzedający był zobowiązany do wystawienia faktury VAT, po otrzymaniu zwracanego Towaru wystawia on na rzecz Kupującego fakturę VAT korygującą.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 9. Reklamacje

 

 1. Sprzedający zobowiązany jest wydać Kupującemu Towar wolny od wad. Gdy Towar ma wadę należy go odesłać na adres wskazany przez Sprzedającego.
 2. W przypadku, gdy Towar wysyłany jest za pośrednictwem kuriera Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, a w przypadku jej uszkodzeń, sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. 
 3. Wadliwy Towar należy odesłać wraz z formularzem reklamacji otrzymanym wraz z zamówionym Towarem oraz dostępnym na Stronie Internetowej, a w przypadku gdy Kupujący jest Konsumentem wraz z opisem wady w dowolnej formie.
 4. Reklamowany Towar należy wysłać w sposób zabezpieczający Towar przed zniszczeniem, a gdy Kupujący nie jest Konsumentem, Towar należy wysłać w oryginalnym opakowaniu.
 5. Klient nabywający Towary w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Przedsiębiorca) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do uprawnienia Kupującego (Przedsiębiorcy) do żądania usunięcia wady, a ponadto odpowiedzialność ta jest ograniczona do 12 miesięcy od daty wydania Towaru. W takim przypadku Sprzedawca według swojego wyboru niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedający może również zaproponować odstąpienie od umowy za zwrotem takiemu Klientowi (Przedsiębiorcy) ceny zapłaconej za Towar dotknięty wadą. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone takim Klientom (Przedsiębiorcom) z powodu wady Towaru ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za zakup danego Towaru.
 6. W przypadku Kupujących będących Konsumentami Sprzedawca odpowiada za wady towaru stwierdzone przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Kupującemu. 
 7. W przypadku gdy Towar objęty jest gwarancją udzieloną przez producenta, Sprzedawca przekaże Kupującemu w tym zakresie informację, przekazując dostęp do dokumentu gwarancji. 

 

§ 10. Odpowiedzialność Sprzedającego

 

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia, na które wpływ miały osoby trzecie.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania przewoźnika, za pośrednictwem którego Towar dostarczany jest do Kupującego.
 3. Zapisy ust. 1 i 2 nie dotyczą Kupujących będących Konsumentami.

 

§ 11. Ochrona danych osobowych

 

       1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sprzedawca, z którym można się skontaktować pod adresem: ul. Wiertnicza 92, 02-952 Warszawa oraz pod adresem poczty elektronicznej: sklep@profiparkiet.pl

       2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: https://profiparkiet.net/polityka-prywatnosci,55,pl.html

§ 12  Rozstrzyganie sporów z kupującymi będącymi konsumentami

 

       1. Kupujący będący Konsumentem uprawniony jest do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Szczegółowe informacje                           o sposobie dostępu do trybu i procedur pozasądowego rozstrzygania sporów znajdują się na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.  

       2. Kupujący będący Konsumentem w celu pozasądowego rozwiązywania sporów może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

       3. W przypadku  braku możliwości rozwiązania sporu w sposób określony w ust. 1 – 2 strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

 

§ 13. Postanowienia końcowe

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający to:

            a) połączenie z siecią Internet oraz aktywne konto e-mail;

            b) przeglądarka internetowa Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

 1. Ustawienia komputera Kupującego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu a rzeczywistym wyglądem produktu (np. kolor).
 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedającego oraz na Stronie Internetowej.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 4. Sprzedający będzie podejmował starania by spory powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu były rozwiązywane polubowne, a dopiero w braku możliwości polubownego rozwiązania, spory były przekazywane sądom powszechnym.
 5. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu z podmiotami niebędącymi Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Postanowień Regulaminu określających uprawnienia lub obowiązki Kupującego będącego Konsumentem, w sposób sprzeczny z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszających interesy konsumentów, nie stosuje się. W miejsce tych postanowień stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Regulamin obowiązuje od 29.01.2024 roku.
 9. Regulamin może ulec zmianie. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedający poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na Stronie Internetowej.  

      DO POBRANIA:

      formularz odstąpienia od umowy: POBIERZ

      pouczenie o odstąpieniu: POBIERZ